Hike & Sail

Arrangementsinformasjon

Vel møtt til eit spennande tokt som kombinerer segling på Hardangerfjorden med varierte fjellturar til kjende og ukjende turmål langsmed fjorden. Stig om bord på hardangerjakta Mathilde og bli frakta frå hamn til hamn, fjell til fjell. Me ynskjer deg som gjest velkomen om bord til verdas fyrste Hike & Sail i Hardanger! Turmåla avgjerast saman med gruppa.

For English version, please see below.

Velkomen til fjells! Foto: Erlend Hellingsrud

PROGRAM:

Måndag 25. juni:

Kl 0900: Velkomen om bord på Mathilde.

Føremiddagstokt innover fjorden frå Norheimsund til Naustflot med påfylgjande topptur til Oksen - det velkjende landemerket midt i Hardangerfjorden. Turen til den 1241 m høge risen er ca 10 km t/r. Ein reknar 7 timar totalt frå fjøresteinane til topps og ned att. Terrenget er skogsveg og sti og ikkje eksponert eller krevjande.

Frå Oksen har ein storslått utsikt 360 grader til nesten heile Hardanger, til både fjord og fjell: Samlafjorden, Sørfjorden, Eidfjorden, Granvinsfjorden, fjellområda på Voss og i Hardanger. 

Dukkert i fjorden før middag på dekk. Me ligg til kai på Naustflot.

Utsyn frå Oksen er verd 1241 høgdemeter! Foto: Hardanger åtgaum

Tysdag 26. juni:

Tokt Naustflot - Ænes. Ca 6 timar kor me vonaleg får forhold til å sigla. Innføring i sjømannskap og sannsoger om bord når me kryssar forbi fleire kommunar og bygder på begge sider av fjordarmen.

Middag på dekk om kvelden.

Onsdag 27. juni:

Topptur til Gygrastolen (1345 moh). Turen er om lag 15 km t/r og ca 8 timar totalt. 

Me avsluttar dagen med middag på dekk i overfart til vakre Rosendal.

Vakre fjell med vakkert fjordutsyn. Foto: Erlend Hellingsrud

Torsdag 28. juni:

Siste turdag finst fleire turalternativ basert på ynskje og form. Rosendal har ei rekkje utfordrande fjelltoppar å bestiga i nær omkrins. Dersom ein ynskjer å avslutta med ein føringstur med godkjend klatreinstruktør, koordinerer me det. Aktuelle turmål er den nokså krevjande Melderskin. Alternative enklare turar kan vera Malmangernuten eller Strandeggi. Aktuelle føringsturar kan vera Bjørndalstraversen, Juklevasskruna, Laurdalstind.

Bygda byd også på kulturvandringar i Baroniet, gallerivitjing med lunsj eller leige av havkajakk eller kano.

Avslutting med middag ved kaien i Rosendal.

Fjelltoppar på rekkje og rad. Frå venstre: Melderskin, Laurdalstind og Andersfjell med Bjørndalstindane bakom. Foto: Bjarne Øymyr

For dei ekstra spreke kan Bjørndalstraversen forserast siste dag med klatreførar. Foto: Erlend Hellingsrud

Fredag 29. juni:

Nydeleg frukost på kaien før ein 5-timars tokt attende til Norheimsund med ankomst ca kl 15. For dei som vil vera att i Rosendal og evt reisa på Festidalen i grannebygda Uskedalen, tilrettelegg me for det.

Pris:

Totalptis 8950 kr per pers

Inkluderer:

  • Overnatting på SJ Mathilde
  • Guida tur alle dagar
  • 3 måltid per dag

Tillegg:

  • Overnatting om bord sun – mån: kr 400
  • Klatreførar torsdag: på førespurnad

Depositum på kr 2500 innbetalast ved påmelding. Restbeløpet vert fakturert i etterkant.

Toktet krev minimum 10 deltakarar.
Siste påmeldingsfrist: 23. mai 2018.

---------------------

ENGLISH VERSION:

HIKE & SAIL: Welcome to an exciting and adventurous tour !

It combines sailing on the Hardangerfjord with varied and challenging mountain walks to famous and unknown hiking destinations along the fjord. Get on board the Hardangerjakt Mathilde and sail from port to port, mountain to mountain. We welcome you to the world's first Hike & Sail in Hardanger!
Waiting for you who are vigorous and can handle 3 consecutive days with 1000 m
Let's have a look on our detailed program on ticketco.

Picture: View from Mt Oksen Photo Sverre Hjørnevik_ Fjord Norway


PROGRAM:
Welcome to the mountains! Photo: Erlend Hellingsrud

PROGRAM:

Monday 25 June:

At 0900: Welcome on board Mathilde.

Before lunch we sail from Norheimsund to Naustflot with a remarkable summit to Oksen - the famous landmark in the heart of  Hardangerfjord. The trip to the 1241 m high top is about 10 km round trip and we estimate to walk 7 hours up and down. The terrain is a forest path which is secure and has no special difficulties.

From Oksen you have a magnificent view 360 degrees to almost all of Hardanger, to both fjords and mountains: Samlafjorden, Sørfjorden, Eidfjorden, Granvinsfjorden, the mountain areas of Voss and Hardanger.

Swim in the fjord before dinner on deck. We moor at the harbour of Naustflot.

The view from the Oksen is worth 1241 m ! Photo: Hardanger Ågaum

Tuesday, June 26th:
                                                                                                 
Trip Naustflot - Ænes. About 6 hours sailing . Introduction to a sailors life and work and seamans tales on board while we cross passing several municipalities and villages on both sides of the fjord.

Dinner on deck in the evening.

Wednesday 27 June:

Trip to the summit Gygrastolen (1345 m). The hike is about 15 km and takes around 8 hours in total.

We finish the day with dinner on deck during the crossing to the charming Rosendal.

Beautiful mountains with a beautiful view over the fjord. Photo: Erlend Hellingsrund


Thursday 28 June:
The last day of the trip offers many different type of hikes, depending on yours wishes and form. Rosendal has a range of challenging mountain tops to climb in the near vicinity. If some wish to finish this voyage by one trip with an approved climbing instructor, we arrange it. A suitable tour is a quiet hard hike to Melderskin. Alternative simple tours are Malmangernuten or Strandeggi. Current guided tours are Bjørndalstraversen, Juklevasskruna, Laurdalstind.

The town offers cultural walks in Baronia, gallery and lunch, also rentals of sea kayaks or canoes.

End the day with a dinner at the pier in Rosendal.

Mountain tops. From the left: Melderskin, Laurdalstind and Andersfjell with Bjørndalstindane behind. Photo: Bjarne ØymyrFor the more adventurous Bjørndalstraversen can be climbed the last day with one climbing guide. Photo: Erlend Hellingsrud

Friday 29 June:
                                                                        voyage to ?
Enjoy breakfast at the pier before a 5-hour tour attending Norheimsund arrival at about 15:00. For those who want to stay in Rosendal and possibly participate in the Festidalen at the neighboor village Uskedalen, we fix it.

Price:

Totalprice 8950 kr per person.

includes:

Overnight on SJ Mathilde
Guided trip every day
3 meals a day

Additional:

Accommodation on board: Sunday - Monday kr 400
Climbing trip on thursday: on demand

Deposit of kr 2500 will be paid upon registration.
The balance will be paid afterwards.

The entire trip requires a minimum of 10 participants.

Last deadline: 23 May 2018.