Hardinglaup: Øystese - Voss

Arrangementsinformasjon


Er du robust nok til å takla høgfjellet på vinterstid åleine utan sikt?
Har du røynsle frå lange turar på fjellski i umerka høgfjellsterreng?
LES ALL INFOEN UNDER OG SØK OM Å DELTA - ÅLEINE ELLER PÅ LAG!

FYLG MED PÅ DELTAKARPRESENTASJON OG ANNA MORO PÅ HARDANGER ÅTGAUM SI FB-SIDE


Sjå filmen frå løpet i 2017 og få inspirasjon!


Hardinglaup Øystese - Voss:

Det finst fleire ferdselssleper mellom hardingane og vossingane. Dette løpet er av dei lengste og mest krevjande… Motbakkar, tronge dalar, vekslande føre, kvasse utforkøyringar. Her krevst nøyaktig orientering og fjelldugleik for å gjennomføra. Traseen byggjer ei brutal, men venleg bru mellom Hardanger og Voss. Velkomen til verdas einaste ultramaraton på fjellski!

Tida er no inne for å tilby fjellfolk i Noreg ein ekte kappestrid. Velkomen som deltakar på hardinglaupet mellom Hardanger og Voss. Hardinglaupet markerer starten på ein ny type skirenn i Noreg: dagslanglaup på fjellski i umerka løyper i høgfjellet med strenge krav til deltakarar. Desse krava til deltakarar fordrar også strenge krav til arrangør.


Umerkt og krevjande høgfjellsterreng byd på solid utfordring. Foto: Vegard Breie


Føre og lende kan variera stort i slutten av mars/tidleg april. Her er viser Fugladalen seg her frå ei god side. Foto: AK Glück-Teigland


Ta turen på lag med ein god ven og del utfordringa! Foto: Vegard Breie

1.0 Klassar

Løpet krev søknad og aksept av arrangør. Påmelding til løpet skjer ved søknad med aksept av arrangør. Gå vidare i systemet og skriv inn dei obligatoriske spørsmåla. Sekvensen tek ca 15 min. Ha klar dei dokumenterbare høgfjellsrøynslene dine på førehand.
Søknadsfrist er 1. april 2019.
Deltakarane vert godkjend suksessivt på 10 og 10 personar. Aksept vert sendt via skjermbrev med link til betaling med frist 1 veke.

Individuell: herre og dame

Lagklasse:
- 2 personar. Alle skal gå heile traséen og koma på sjekkpunkt og i mål samla. 1 person kan bryta ved Møyåni til Hodnaberg og få skyss ut. Gjeld ikkje lagleiar. Ingen kjønnsklasse.
- 3 personar. Alle skal gå heile traséen og koma på sjekkpunkt og i mål samla. 1 person kan bryta ved Møyåni til Hodnaberg og få skyss ut. Gjeld ikkje lagleiar. Ingen kjønnsklasse.

Aldersgrense: 18 år

1.1 Deltakaravgift

Individuell klasse: 1334 kr per pers

Lagklasse 2 pers: 2200 kr per lag

Lagklasse 3 pers: 2600 kr per lag

Prisen inkluderer:

- deltaking i verdas einaste ultramaraton på fjellski!

- transport frå Øystese sentrum til start Sjusete arrangementsdag

- transport frå Voss til Øystese etter målgang

- dusjfasilitetar og bading på Vossabadet, mat og drikke ved målgang

- deltakarpremie

- satellittbasert sporingseining

- tryggleikshandsaming frå handplukka personell


2.0 Trasè

Starten av løpet går frå skianlegget på Sjusete. Herifrå går det bratt opp retning Torefjell langs sommarløypa før ein brekk av inn mot Beindalsgjelet og vidare opp mot Krok. Herifrå vidare opp mot Jørstadvatna, Svartavatnet og Myklavatnet. Frå Myklavatnet vidare inn i krevjande høgfjellsterreng langs dalstroka inn i Søre Fugladalen, over Øvre Fugladalsvatnet og Fossavatnet.

Vidare derifrå langs sommartraséen (T-merka) N for Geitafjell. Ned mot stølane i Søre Hamlagrø over Hamlagrøvatnet mor Kyrkjeviki og opp mot Blåkollvatnet. Opp derifrå langs T-merka sommartrasé. Over Løkjesdalstjørnane. Brutalt bratt ned i Løkjesdalen. Fylg instruks til utplassert mannskap. Opp over Sveindalseggi og over Sveindalsnuten. Vidare over topp 873 og ned til Hodnaberg.

Cut-off ved Hodnaberg kl 13 presis. Ferda går vidare opp til Kvålsdalen, over Torfinnsvatnet retning Grøno. Opp mot Slåttebakkatjørni. Derfifrå fylgjer ferda vidare i kvista løype over Gråsida til Hindartveit. Her lyt ein mogelegvis hiva skia på sekken og byta over til joggesko (valfritt) og vandra til fots siste kilometrane inn til Vossevangen. Fyrst ut traktorvegen til Gjelle. Så ned Giljavegen og snarvegane ned til Vikjavegen. Gjennom Gjernes, over Tintrabrua, gjennom Presegardsmoen og målgang utanfor Tre Brør på Torget på Voss.


2.1 Alternativ trasè

Dersom ufarbare forhold ned Løkjesdalen vert ruta lagt om:

Alternativ rute: Frå Blåkoll Frå Blåkoll opp langs Stølselvi, kryssar Vossadalen. Rundar Øyaseteggi NV. Nedrenn til nedre Sveindalen. Kryssar så SA for pkt 756 mot Møyåni. Vidare S langs T-merkt sommarsti til Nedre Kvålsdalstjørni og inn i Kvålsdalen


2.2 GPS-spor

Alle deltakarar pliktar å fylgja same løype og skal lasta ned og leggja inn GPX-fil på førehand.
Sporet kan du også gjennomgå på Lommekjent. Ferdsel som går vesentleg utanfor arrangøren sitt spor vert idømt ekstra tid, evt diskvalifisering.


Velkomen til eit høgfjellsmaraton frå Hardanger til Voss!

3.0 Tryggleik

3.1 Deltakarkrav

Løpet krev søknad og aksept av arrangør. Det skal visast til dokumenterbar røynsle (skildra gjennomførte turar) og kunnskap om høgfjellet (evt fjellkurs, verv, turleiarkurs etc) i søknadsskjemaet.
Maks 100 deltakarar totalt. Maks antal grunna logistikk og tryggleik.

3.2 Eigenerklæring

Kvar deltakar signerer eit eigenerklæringsskjema med fylgjande punkt på pre-race meeting:

Lagleiarar og individuelle:
-  Eg kan orientera i høgfjellet vinterstid med kart, kompass og GPS i umerka traséar i dårleg vér utan sikt.
-  Eg kan leggja inn waypoints/rute på GPS og bruka GPS utan hjelp i fjellet
-  Eg kan ferdast åleine i høgfjellet utan sikt og veit kva eg må gjera i ein naudsituasjon

Alle:
-  
Eg har lese tryggleiksmanualen til arrangementet og er klar over risikoen og farane ved å delta i denne tevlinga og deltek på eigen risiko
-  Eg kan bruka kart og kompass
-  
Eg stadfestar å vera i god nok fysisk og psykisk form til å gjennomføra
-  
Alt utsyr eg bringar med er i god stand og det er mitt ansvar at alt fungerer heile vegen
-  
Arrangør kan ta meg ut or løpet dersom helsemessige eller andre årsaker tilseier det
-  
Deltakaravgifta kan ikkje refunderast ved avlysing eller endra trasé
-  
Arrangør kan publisera bilete av meg utan særskilt løyve i alle mediakanalar (sosiale medium, aviser, magasin)

Deltakarnamn (med blokkbokstavar): _________________________________________________________

Deltakar underskrift: ______________________________________________________________________

ICE namn og telefonnummer:_______________________________________________________________Strenge krav til deltakarar, crew og arrangørar av Hardinglaup. Foto: Høyde media


3.3 Utstyrskrav

Fylgjande utstyr skal vera i sekken ved start: Gjennomgang alle sekkar på pre-race meeting kvelden før, samt ved målgang.

Individuelle og lagleiarar:

1 stk GPS med kart innlagt og nye lithium batterier
4 stk ekstra lithium-batteri til gps (to skift)
1 stk kokeapparat til vinterbruk(valfri modell, gassapparat er akseptert. Full gasskolbe eller fuelflaske er kravet.)
1 stk kjele med lok
1 stk personleg førstehjelpsutstyr (minimum: enkeltmannspakke, sportstape og strips)
1 stk fyrstikkøskje i vasstett pakning
1 stk multiverktøy
Alle:

Mat og drikke
1 stk snøspade
1 stk søkestang snøskred
1 stk fjellduk/vindsekk (Må kunne snørast, samt vera praktisk mogeleg å vøla ope beinbrot inni sekken og då kjem lettvektsfoliane til kort.)
1 stk ullundertøy, overdel (i vasstett pose)
1 stk ullundertøy, underdel (i vasstett pose)
1 stk dunjakke (i vasstett pose)
1 par varme ullsokkar (i vasstett pose)
1 par alpinbriller
1 stk balaklava
1 stk hovudlykt med ekstra Lithium batteri
1 stk fløyte
1 par joggesko (valfritt)
1 stk full termos. Kun til naudbruk. Min 0,5 l. Vert forsegla under innsjekk og skal vera intakt ved mål.
1 stk fryseturka naudrasjon. Vert forsegla under innsjekk og skal vera ubrukt ved mål med mindre naudsituasjon har oppstått.
1 stk kompass
1 stk kart Norgeskartserien "1:50 000 Voss" eller kartblad som dekker heile ruta

I tillegg ha på deg dette på start (gjeld ALLE)
1 stk skalljakke og skallbukse i GTX-kvalitet eller liknande . Treningsklede ala SWIX eller bomull vert ikkje akseptert og medfører startnekt.
1 stk ullundertøy, overdel
1 stk ullundertøy, underdel
1 par vindvottar
1 par varme innervottar

1 stk vindtett lue eller hette på jakke
1 par varme ullsokkar
1 par skisko, valfri modell
1 par fjellski med stålkant (3/4 stålkant vert godkjent)
1 par fjellskistavar med brei trinse
1 stk sendar/mottakar med 100 % batteri. Kameratsjekk før avmarsj.

Arrangører syter for sporing på alle individuelle deltakarar og lag gjennom ein Yellowbrick-device. Denne sporinga gjev deltakar mogelegheit å tilkalla naudhjelp. Innføring i bruk av denne vert gjeve på pre race-meeting. NB! Dette er ikkje det same som sendar/mottakar som står oppført som obligatorisk personleg utstyr.
Det vert presisert at utstyr som kite og skisegl ikkje er tillate.

3.4 Operativ tryggleik

Eit crew med nasjonale kapasitetar innan tryggleik hegnar om arrangementet.

Tryggleiken vert handsama ut frå fylgjande prinsipp:
1. Hindra tap av liv og helse for deltakarar og mannskap
2. Berekraftig miljømessig i naturen
3. Tryggja arrangøren med omsyn til økonomi og omdøme

Strukturen er at tryggleiksansvarleg er overordna i rennleiinga og kontrollerer og koordinerer dei operative mannskapane frå sentralt KO. Det er etablert samband mellom dei operative mannskapane både i Kvam og Voss. Tryggleiksansvarleg har også til ei kvar tid oversyn over trackinga av Yellowbrickane.
Det er utplassert beredskapscrew langs traséen. Øystese Raude Kross har ansvaret Sjusete - Hodnaberg og Voss Raude Kross har ansvaret frå Hodnaberg til Voss.Det vert stilt strenge krav til dokumenterbar høgfjellskunnskap frå deltakarane. Foto: AK Glück-Teigland4.0 Program

4.1 Tidsplan


Fredag 5. april: Holmatun kultur- og friluftssenter
Kl 1400: Registreringa og utstyr-sjekk opnar. Sal av middag.
Kl 1830: Registreringa og utstyr-sjekk avsluttast
Kl 1900: Obligatorisk løparmøte

Laurdag 6. april:
Kl 0515: Avreise parkeringsplass ved Holmatun kultur- og friluftssenter med innleigd buss.
Kl 0600: Felles start frå Sjusete
Kl 1300: Dei fyrste deltakarane er forventa i mål
Kl 1300: Cut-off på Hodnaberg. Skyss til Voss.
Kl 1900: Makstid
Kl 2000: Buss til Øystese og premiesermoni og Skifest med Datarock!


5.0 Påmelding
Påmelding til løpet skjer ved søknad med aksept av arrangør. Gå vidare i systemet og skriv inn dei obligatoriske spørsmåla. Sekvensen tek ca 15 min. Ha klar dei dokumenterbare høgfjellsrøynslene dine på førehand.
Ekstraordinær søknadsfrist er 5. april 2019.
Deltakarane vert godkjend suksessivt på 10 og 10 personar. Aksept vert sendt via skjermbrev med link til betaling med frist 1 veke.Vinnarane av Hardinglaup kan kalla seg ekte hardingar. Målfoto: Vegard Breie


5.1 Vilkår

Terskelen for avlysing er høg og kostnadane for arrangør ved gjennomføring og avlysing er like. Arrangøren har såleis ikkje høve til refusjon av deltakaravgifta.

Tildelt plass kan ikkje overførast til andre.


6.0 Premie

Det vert premie til dei tre fyrste i individuell klasse damer og menn.

1. premie: Custom made Harding-ski frå Åsnes

2. premie: 1 par fjellstav og skibag frå Åsnes

3. premie: Kortfell og skibag frå Åsnes


Premie lagklasse:
1.  premie: 1 par langfeller mohair til fjellski frå Åsnes
2.  premie: 1 par kortfeller RACE til fjellski frå Åsnes
3.  premie: 1 par nylon kortfell frå Åsnes

Premiane vert utdelte på premieseremonien på Vossabadet.
Det vert også uttrekkspremiar!


Vinnarane får ei spesiallaga fjellski type HARDING!7.0 Kontakt

Prosjektanvarleg for Hardinglaup er Bygdagnist AS med sete i Øystese i Hardanger. Selskapet vert drive av AK Glück-Teigland med lang røynsle og fartstid innan friluftsliv og utandørs arrangement.

Me ynskjer å fronta nordisk skihistorie gjennom arrangementa.
Crewet elles er rekruttert handplukka frå eige nettverk.

Ta kontakt via skjermbrev ak@hardanger-atgaum.no eller tlf 91394506 ved spørsmål

INTERESSANT? SØK OM Å DELTA VED Å TRYKKA PÅ "KJØP BILLETT" TIL HØGRE!

hardinglaup
øystese-voss
holmatun

Restriksjoner

Aldersgrense 18 år

Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren tilbyd ikkje høve til refusjon av deltakaravgifta.
Tildelt plass kan ikkje overførast til andre.

Åsnes er Noregs største fjellskileverandør og stolt hovudsponsor av Hardinglaup. Åsnes leverer premiar til vinnarane, ei custom made HARDING-ski!
Den ekte og engasjerte banken Sparebanken Vest tek ansvar på Vestlandet og er solid samarbeidspartnar med Hardinglaup
Kvam Kraftverk AS driv verksemd på fleire områder i dag. Nettdrift, kraftproduksjon, kraftomsetning, entrepenørtenester, breiband og varmepumper er nokre av områda.
Etter hardinglaupet stiller Vossabadet med gratis dusj og bad til deltakarane!
Ekte vare har eit namn: Mo Sport! Ein kvalitetsleverandør av sports- og friluftsutstyr i Kvam
XL Bygg Kvam er kvalitetsleverandør av byggjevare og er lokliasert i Øystese. Dei tilbyd ekspertise innan alt av bygg!