Bike & Sail

Arrangementsinformasjon

Velkomen om bord på vidgjetne SJ Mathilde for verdas fyrste Bike & Sail Hardanger. Me vil gje deg det beste frå fjordkulturen om bord på skuta og dei venaste delane av Hardanger frå sykkelsetet. Lokalkjend guide syner deg løynde perler i det spektakulært grøderike blømingslandskapet.

For English version, please see below.

Stig om bord på hardangerjakta Mathilde og opplev det beste frå fjordkulturen i Hardanger.

PROGRAM:

Torsdag 10. mai:

Kl 0900: Velkomen om bord på Mathilde på Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund
Kl 0930: Morgontokt til Jondal
Sykkeltur: Jondal – Aga (53 km)
Den nasjonale turisvegen mellom Jondal og Utne byd på fryd for augo. Vegen snor seg langsmed fjorden. Den vakre bygda Herand vert passert, det same med det gamle knutepunktet Utne. Dette er svært lite trafikkert og er ei løynd perle i Hardanger.
Kveldsvandring i klyngetunet på Aga. Tilbod om omvisning i lagmannstova

Fredag 11. mai:

Morgontokt til Lofthus
Sykkeltur: Lofthus – Ulvik (41 km)

Me legg ein etappe gjennom sjølvaste sentrum av bløminga i Hardanger. Dei grøderike bakkane på Lofthus høver svært godt for fruktdyrking og medio mai eksploderer det. Få stader i landet harstørre tettleik av epleblomar enn her. Ferda går vidare over Hardangerbrua og inn fjorden til Ulvik – som også er i full blom.
Middag og sosialt om bord på skuta 
som ligg til kai i Ulvik sentrum.

Opplev bløminga langs verdas vakraste fjord. Foto: Sverre Hjørnevik

Laurdag 12. mai:

Sykkeltur: Siderruta og Osa (11 km)

Den einaste frukt- og siderruta i Noreg finn du i Ulvik i Hardager. 3 gardar – mange opplevingar. Lekve gard, Syse gard og Hakestad tek alle imot grupper for omvisningar og smaksprøvar og legg vekt på å gje ulike opplevingar. Vidare trakkar me innover løynde vegar mot Osa - den vesle bygda med den spennande historia. Her var planlagd storvegs industriutbygging på tidleg 1900-tal og restane frå dei tidlege vyene ser me att i landskapet.

Siste kveld om bord ligg me ved kai i Osa og nyt eit betre måltid.

Fjordutsyn til Osafjorden frå kaien i Osa. Foto: Hardanger åtgaum

Sundag 13. mai:

Tokt: Osa - Norheimsund

Sjømannslivet vert testa når me siste dagen siglar frå Osa til Norheimsund.


Pris: 

Totalpris kr 8950. 

Inkluderer:

  • Overnatting på Mathilde
  • Guida tur alle dagar
  • 3 måltid per dag
  • Sykkeltransport
  • Sykkelleige (verdi kr 1000 totalt for alle dagar ink hjelm og lås)

Tillegg:

  • Overnatting om bord ons – tors: kr 400

Depositum på kr 2500 innbetalast ved påmelding. Restbeløpet vert fakturert i etterkant.

Bike & Sail er eit samarbeid mellom Hardanger fartøyvernsenter og Hardanger åtgaum AS.

Turen krev minimum 10 deltakarar for å gjennomførast.

-----------------------------

ENGLISH VERSION:

Welcome to SJ Mathilde for the World's First Bike & Sail in Hardanger. 

We will offer you the best of the fjord culture through a sailing trip on board a traditional ship and the best bike path in Hardanger. Our Locally-known guide will show you the pearls of this spectacular greeny and bloomy landscape.
Let's have a look to our detailed program on ticketco.

Arrangements information

Get on board the Hardanger vessel Mathilde and experience the best of the fjord culture in Hardanger.

PROGRAM:

Thursday, May 10th:

At 0900: Welcome on board in Hardanger Fartøyvernsenter in Norheimsund

At 0930: morning sailing trip to Jondal

Cycling: Jondal - Aga (53 km)

The national tourist road between Jondal and Utne offers beauty for your eyes. The road follows the fjord coast. The beautiful village of Herand will be passed, along with with the old hub Utne. There is a very little traffic and it is a fine pearl in Hardanger.

Evening walks at the cluster of Aga. Offered guided tour.

Friday May 11th:

Sailing to Lofthus in the morning

Cycling: Lofthus - Ulvik (41 km)

We take a leg through the reputed centre of Blooming in Hardanger. The green leafy slope of Lofthus is very suitable for fruit cultivation, and in mid-May it is in full bloom. Few cities in the country have such a high density of apple blossoms as here. We will keep traveling over Hardanger bridge and into the fjord to Ulvik - which is also in full bloom.

Dinner and socialising on board the ship moored at the center of Ulvik


Saturday May 12:

Cycle Tour: Cider road and Osa (11 km)

The only fruit and cider road in Norway is found in Ulvik in Hardanger. 3 farms- many experiences. Lekve gard, Syse gard and Hakestad take all groups for guided tours and tastings. In addition, we will bike on the road to Osa - a small town with an exciting history. The remains of industrial development in the early 1900s, can still be seen in the landscape.

On our last night on board, moored at the dock of Osa we will enjoy a nice meal.

Fjord view to Osafjorden from the pier in Osa. Photo: Hardanger Ågaum

Sunday May 13:

Tokt: Osa - Norheimsund

The sailor life will be tested on our last day, sailing from Osa to Norheimsund.

Price:

Total price kr 8950.

includes:

Overnight stay at Mathilde
Guide trip every day
3 meals a day
Bike transport
Bike Rental (value: kr 1000 total for all days including helmet and lock)

Additional:

Accommodation on board Wednesday - Thursday: kr 400

Deposit of kr 2500 will be paid upon registration. The rest of the bill will be paid afterwards.

Bike & Sail is a collaboration between the Hardanger martime museum and Hardanger Åtgaum AS.

The tour requires a minimum of 10 participants to complete.